ხარჯების შემცირება

ბიზნეს საქმიანობას თან ახლავს ისეთი პროცესები, რომლებმაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას, ან პირიქით, დაეხმაროს კომპანიას ღირებულების შექმნაში. ხარჯების შემცირების მომსახურება მოიცავს რამდენიმე ეტაპს – იმ საქმიანობების და პროცესების იდენტიფიცირებას, სადაც არსებობს ხარჯების შემცირების რეზერვი, ასეთი პროცესების და საქმიანობების ოპტიმიზაციას და მათ საბოლოო გაუმჯობესებაზე მუშაობას.

ხარჯების შემცირება არ უნდა ხდებოდეს პროდუქტების და მომსახურების ხარისხის ხარჯზე. პირიქით – ამ პროცესმა უნდა გაზარდოს კონკურენცია კომპანიის შიგნით და აქციონერებისა და კლიენტებისთვის შექმნას დამატებითი ღირებულება.

ჩვენი გამოცდილება ფინანსურ კონსულტაციაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი