ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი

აუდიტის ჩატარების მიზანია მიუკერძოებელი მოსაზრების ჩამოყალიბება იმის შესახებ, თუ რამდენად შესაბამისობაშია კომპანიის მიერ წარმოებული ფინანსური უწყისები დადგენილ სტანდარტებთან. აუდიტის ჩატარება, შესაძლებელია კომპანიის შიდა რესურსებით. თუმცა, პოტენციური ინვესტორებისთვის, პარტნიორებისთვის და სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის დამოუკიდებელი აუდიტის შეფასება უფრო სანდო დოკუმენტს წარმოადგენს.

ჩვენი საკონსულტაციო მომსახურება აუდიტის მიმართულებით, მოიცავს კომპანიის ფინანსური უწყისების შესაბამისობის შეფასებას საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებთან და საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან. აუდიტის მომსახურების ფარგლებში, ჩვენ ვაყალიბებთ რეკომენდაციებს აღმოჩენილი ხარვეზებისა და შეცდომების გამოსასწორებლად.

ჩვენი გამოცდილება ფინანსურ კონსულტაციაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი