ფინანსური კონსულტაცია

უკლებლივ ყველა კომპანია საჭიროებს ფინანსურ კონსულტაციას, რადგან ორგანიზაციებს ყველა სექტორში გააჩნია  გამოწვევები, რომლებიც დაკავშირებულია ტრანზაქციების ანალიზთან, პროგნოზებთან, საგადასახადო და ფინანსურ ანგარიშგებასთან, ბიზნესის შეფასებათან, ფინანსურ და სტრატეგიულ რჩევებთან. PMO ბიზნეს კონსალტინგი იყენებს საკუთარ ფართო ექპერტიზას, ინდუსტრიების ცოდნას და გამოცდილებას, რათა კლიენტებს გაუწიოს სრულფასოვანი ფინანსური კონსულტაცია. ჩვენი პროფესიონალი თანამშრომლების ობიექტურობა, განათლება და უნარები იძლევა იმის გარანტიას, რომ კლიენტებმა ჩვენგან მიიღონ მაღალი ხარისხის მომსახურება, რომელიც ზუსტად ერგება მათ ფინანსურ და სტრატეგიულ მიზნებს.

      
      ფინანსური კონსულტაციის სერვისები:

      ფინანსური დაგეგმვა და ბიუჯეტირება     

      მმართველობითი აღრიცხვა 

      ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი  

      ხარჯების შემცირება  

      ბიზნესის შეფასება  

ფინანსური კონსულტაციის სერვისები:

ფინანსური დაგეგმვა და ბიუჯეტირება

მმართველობითი აღრიცხვა 

ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი  

ხარჯების შემცირება  

ბიზნესის შეფასება