რისკების მართვა საწარმოსთვის

ორგანიზაციაში რისკის მართვაზე ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას. რისკის მართვის პროცესების სტრუქტურირებაში, რისკის აპეტიტის დონის განსაზღვრაში, იდენტიფიცირებასა და მიტიგაციაში კომპანიის სტრატეგია და მიზნები წარმოადგენს მთავარ მამოძრავებელ ძალას. ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ  მიერ გამოყენებული რისკის მართვის მეთოდოლოგია და განხორციელების ტექნიკა კომპანიებს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი პრობლემების არამარტო მოგვარებაში, არამედ პრევენციაში დაეხმარება. მეთოდოლოგია, რომელსაც ორგანიზაციის რისკის მართვის გასაუმჯობესებლად ვიყენებთ, დაფუძნებულია მსოფლიოში ფართოდ გამოყენებულ, საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ შექმნილ კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელოზე.

ჩვენი გამოცდილება რისკის მართვაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი