მოდელირება, შესაბამისობა და ვალიდაცია

PMO ბიზნეს კონსალტინგი კლიენტებს სთავაზობს საბანკო რისკების მართვის კომპლექსურ სერვისს, რომელიც მოიცავს: რისკების ყოვლისმომცველ ანალიზს, შესაბამისობის დონის დასადგენი ხარვეზების ანალიზს, საკრედიტო ქულების მინიჭების და რეიტინგის სისტემების განვითარებას და ვალიდაციას, პარამეტრების შეფასებების მოდელების შექმნას (PD, LGD, EAD, CF), შიდა კაპიტალის ადეკვატურობის შეფასების პროცესის მეთოდოლოგიის შემუშავებას, საოპერაციო რისკის მართვის, შიდა პროცედურებისა და რისკის მართვის ანგარიშგების სისტემების განვითარებას.

ჩვენი გამოცდილება რისკის მართვაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი