ორგანიზაციული სტრუქტურა

ორგანიზაციული სტრუქტურა უფლებამოსილების, კომუნიკაციის, მოვალეობების და რესურსების განაწილების ის სისტემური ერთობლიობაა, რომელიც საერთო ჯამში საფუძვლად უდევს ორგანიზაციას. სტრუქტურა განსაზღვრავს როლებს და პასუხისმგებლობებს; მათი განაწილების, კონტროლისა და კოორდინაციის პრინციპებს; წარმოაჩენს ინფორმაციის მიმოცვლის ნაკადებს, განსაზღვრავს თანამშრომელთა ოპტიმალურ რაოდენობას და იმ აუცილებელ უნარებს, რომლებიც მათ დაკისრებული სამუშაოს შესასრულებლად მოეთხოვებათ.

კომპანიები ქმნიან  მათი ზომის, ბაზრის სპეციფიკის და სექტორის შესაბამის სტრუქტურას, თუმცა, ხშირად, სტრუქტურა არ არის თანხვედრაში ბიზნესის სპეციფიკასა და საჭიროებებთან. შესაბამისად, კომპანიები ამ მიმართულებით აწყდებიან სხვადასხვა სირთულეებს. ერთ-ერთი თვალსაჩინო მაგალითი თანამშრომლებს შორის ფუნქციების არასწორი გადანაწილებაა, რაც იწვევს ადამიანების დაბნეულობას თავიანთი მოვალეობების და პასუხისმგელობების შესრულებისას, ქმნის გაურკვევლობას და არასწორ კოორდინაციას, რაც საერთო ჯამში ნეგატიურად აისახება კომპანიის ფუნქციონირებაზე.

სტრუქტურა აუცილებლად უნდა იყოს მორგებული კომპანიის მიზნებსა და სტრატეგიაზე. PMO ბიზნეს კონსალტინგი ეხმარება კლიენტებს სწორედ ისეთი, გამართული და ეფექტური ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში. რომელიც ხელს შეუწყობს კომპანიას დასახული მიზნების მიღწევაში და ეფექტიანობის გაუმჯობესებაში.

ჩვენი გამოცდილება ორგანიზაციის განვითარებაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი