ორგანიზაციის სტრატეგია

ორგანიზაციის სტრატეგია იმ კომპლექსური ქმედებების ერთობლიობაა, რომელთა საშუალებით ორგანიზაციის გრძელვადიანი მიზნების მიღწევა ხდება შესაძლებელი. ამ ქმედებათა ერთობლიობა სტრატეგიულ გეგმას წარმოადგენს.

კონკურენტუნარიანობის ზრდისა და ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით ყველა კომპანიას უნდა ჰქონდეს ნათლად ჩამოყალიბებული სტრატეგია, ხედვა და სამოქმედო გეგმა. სამწუხაროდ, რეალობაში, ბევრ კომპანიას არ აქვს გააზრებული თუ რა არის მისი მისია და როგორ უნდა მოხდეს მისიის განხორციელება.

PMO ბიზნეს კონსალტინგი ეხმარება კომპანიებს ისეთი სტრატეგიის შემუშავებაში, რომელიც უზრუნველყოფს დასახული მიზნების მიღწევას და ეფექტიანობის ზრდას.

ჩვენი გამოცდილება ორგანიზაციის
განვითარებაში
ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი