ორგანიზაციული განვითარება

ორგანიზაციაში გაუმჯობესების შესაძლებლობა ყოველთვის არსებობს; ხოლო, როდესაც კომპანიას ეფექტიანობის და კონკურენტუნარიანობის გაზრდა სურს, ორგანიზაციის განვითარება უკვე აუცილებლობად იქცევა. ხშირად, ყოველდღიური სამუშაო რუტინა არ აძლევს ორგანიზაციებს იმის გააზრების საშუალებას, თუ რატომ არ არის მათი შედეგები ისეთი, როგორიც მათ სურთ და შეუძლიათ, რომ ჰქონდეთ. შეიძლება კომპანიის სტრატეგიული მიზნები აღარ არის აქტუალური, ან კომპანია ვერ ახერხებს მისი სამუშაო ძალის და მენეჯმენტის ძლიერი მხარეების და შესაძლებლობების შესაბამისად შეფასებას.

PMO ბიზნეს კონსალტინგი კომპანიებს დიაგნოსტიკის, ორგანიაციის რესტრუქტურიზაციისა და გაძლიერების აღიარებულ, თანამედროვე მიდგომებს და მეთოდებს სთავაზობს.

    ორგანიზაციის განვითარების სერვისები:

     ორგანიზაციის სტრატეგია

     ორგანიზაციული სტრუქტურა

     ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია

     შედეგიანობის გაზომვა

     კორპორატიული მართვა

ორგანიზაციის განვითარების სერვისები:

 ორგანიზაციის სტრატეგია

 ორგანიზაციული სტრუქტურა

 ბიზნეს პროცესების ოპტიმიზაცია

 შედეგიანობის გაზომვა

 კორპორატიული მართვა