ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება არის პროექტის წარმატების ანალიზი, რომელიც მოიცავს სამართლებრივ, ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და სხვა ფაქტორებს. ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება ტარდება პროექტის დაწყებამდე, რათა დადგინდეს ღირს თუ არა აღნიშნული პროექტის განხორციელება. აღნიშნული მეთოდი შეფასების ძალიან კარგი ინსტრუმენტია, რომელიც  პროექტის მენეჯერს საშუალებას აძლევს პროექტის დაწყებამდე, ანუ მნიშვნელოვანი დროისა და თანხების  ინვესტირებამდე, დაინახოს პროექტის განხორციელების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

PMO ბიზნეს კონსალტინგ-ში, დეტალური ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთების პროექტი ისეთ კომპონენტებს შეიცავს როგორიც არის:  ბაზრის მოთხოვნა-მიწოდების ანალიზი, პროექტის მასშტაბის მიდგომის შეფასება და მონიტორინგი. ბოლო ეტაპზე კლიენტს ვაძლევთ რჩევას ღირს თუ არა მოცემული პროექტის განხორციელება და შესაბამისად ვეხმარებით საკუთარი დროისა და ძალისხმევის დაზოგვაში.

ჩვენი გამოცდილება ბიზნეს ანალიტიკაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი