კომერციული საქმიანობის აუდიტი

კომერციული საქმიანობის აუდიტი და ტერმინი “Due Diligence” – ი თავისთავად გულისხმობს ოპერაციის შესრულებამდე მის სრულ გამოკლევას. გარკვეულწილად, “Due Diligence”  – ი დამკვეთისთვის არასასურველი გარიგების აღმკვეთ ინსტრუმენტს წარმოადგენს. კომერციული “Due Diligence” – ის შესწავლის საგანია შემდეგი სფეროები: ბაზრის სტრუქტურა, სიდიდე და მამოძრავებელი ფაქტორები, ძირითადი კონკურენტები, საბაზრო წილი, ბარიერები ახალი კომპანიებისთვის, მომხმარებლის და მომწოდებლის უკუკავშირი, ძირითადი რისკები და ახალი შესაძლებლობები.

PMO ბიზნეს კონსალტინგში, ჩვენ ვახორციელებთ ყოვლისმომცველ ანალიზს და მიზნის შესაბამისი სფეროს სიღრმისეულ მოკვლევას. ჩვენი კომერციული “Due Diligence” – ი ეხმარება კლიენტებს მართებული გადაწყვეტილების მიღებასა და ბიზნესში შემდგომი წარმატების მიღწევაში.

ჩვენი გამოცდილება ბიზნეს ანალიტიკაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი