ბიზნეს გეგმის შემუშავება

იმისათვის, რომ ბიზნესი ინსტიტუციონალურად გაფართოვდეს, მოიპოვოს დაფინანსება, ჩამოაყალიბოს საქმიანი ურთიერთობები სტრატეგიულ და ფინანსურ პარტნიორებთან, საჭიროა  ბიზნესის მომავალი ხედვის მკაფიო ჩამოყალიბება.  ბიზნეს გეგმა არის დოკუმენტი, რომელიც აჯამებს კომპანიის არსებულ მდგომარეობას, ძლიერ და სუსტ მხარეებს, განსაზღვრავს მიზნებს და მათი მიღწევისთვის საჭირო სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს და სამოქმედო გეგმას.

PMO ბიზნეს კონსალტინგში, ჩვენ ვაგროვებთ ყველა შესაბამის მონაცემს კომპანიაზე და ბაზარზე, ვახორციელებთ შეგროვებული მონაცემების დეტალურ ანალიზს; მჭიდროდ ვმუშაობთ კომპანიის მენეჯმენტთან ერთად, ისეთი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომლებიც   ხელს შეუწყობს დასახული მიზნების მიღწევას. ბიზნეს გეგმაში ერთიანდება ამ გადაწყვეტილებების ფინანსური და ოპერაციული შედეგები.

ჩვენი გამოცდილება ბიზნეს ანალიტიკაში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი