ბიზნეს ანალიტიკა

დღევანდელ დინამიურ,  ცვალებად გარემოში, ბიზნესისთვის სასიცოცხლოა კონკურენტული უპირატესობის შენარჩუნება.

ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელსაც ზრდა, განვითარება ან საქმიანობის გაფართოება სურს, აუცილებელია ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტის გათვალისწინება – ბიზნეს ანალიტიკის გარეშე, კომპანია რისკის ქვეშ აყენებს საკუთარი განვითარების შესაძლებლობას.

ბიზნეს ანალიტიკა შეისწავლის მონაცემებს სტატისტიკური და საოპერაციო მაჩვენებლების  ანალიზის გზით, საპროგნოზო ანალიტიკური მოდელირების და ოპტიმიზაციის სხვადასხვა ტექნიკების გამოყენებით,  ახდენს მონაცემების  და მიღებული შედეგების სტრუქტურირებას და კომუნიკაციას – დამკვეთთან და მის პარტნიორებთან.

PMO ბიზნეს ანალიტიკის სერვისში შედის – ბაზრის კვლევა და ანალიზი, ბიზნეს გეგმების განვითარება, პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური დასაბუთება, საინვესტიციო კონსულტაცია და კომერციულ საქმიანობის აუდიტი (Commercial Due Diligence)

 

ბიზნეს ანალიტიკის სერვისები:

    ბაზრის კვლევა და ანალიზი

    ბიზნეს გეგმის შემუშავება

    ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

    საინვესტიციო კონსულტაცია

    კომერციული საქმიანობის აუდიტი (Due Diligence)

ბიზნეს ანალიტიკის სერვისები:

ბაზრის კვლევა და ანალიზი

ბიზნეს გეგმის შემუშავება

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება

საინვესტიციო კონსულტაცია

კომერციული საქმიანობის აუდიტი (Due Diligence)