საქმიანობის ეფექტურობის მართვა

ბევრ კომპანიას აწუხებს თანამშრომელთა მაღალი დენადობა, ჩართულობის და მოტივაციის დაბალი დონე, არასაკმარისი პროდუქტიულობა. ზოგიერთს მეტ-ნაკლებად გადაჭრილი აქვს ეს პრობლემები, თუმცა სურს შედეგების გაუმჯობესება.
კომპანიაში საქმიანობის ეფექტურობის მართვის სისტემის დანერგვამ შეიძლება უდიდესი გავლენა მოახდინოს თანამშრომლების შედეგიან მუშაობაზე, რაც, ცხადია, აისახება კომპანიის წარმატებაზეც.
საქმიანობის ეფექტურობის მართვის პროექტის ფარგლებში PMO ბიზნეს კონსალტინგი აანალიზებს კომპანიის სტრატეგიას, ბიზნესის საჭიროებებს, ორგანიზაციულ კულტურას და ახდენს მათ ინტეგრირებას ადამიანური რესურსების საქმიანობის ეფექტურობის მართვის სიტემაში.
საქმიანობის ეფექტურობის მართვის პროექტის ფარგლებში PMO ბიზნეს კონსალტინგი აანალიზებს კომპანიის სტრატეგიას, ბიზნესის საჭიროებებს, ორგანიზაციულ კულტურას და ახდენს მათ ინტეგრირებას ადამიანური რესურსების საქმიანობის ეფექტურობის მართვის სიტემაში.

ჩვენი გამოცდილება HR საკონსულტაციო სერვისებში ჩვენი გუნდი
ჩვენი გუნდი