ჩვენი საქმიანობა

PMO ბიზნეს კონსალტინგის ძირითადი მიმართულებებია ორგანიზაციის განვითარება, ბიზნეს ანალიტიკა და ფინანსური კონსულტაცია. PMO ბიზნეს კონსალტინგი ორგანიზაციებს ზრდასა და განვითარებაში ეხმარება. ჩვენ თითოეულ კლიენტს მასზე ინდივიდუალურად მორგებულ მიდგომას, მისი სპეციფიკური მოთხოვნების და საჭიროებების შესაბამის მომსახურებას ვთავაზობთ.

ჩვენი ძირითადი საკონსულტაციო სერვისები მოიცავს კლიენტების დახმარებას კორპორატიული სტრატეგიის, ორგანიზაციული სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გაუმჯობესებაში. ასევე, ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ ეფექტურობის გაზრდის სისტემების შემუშავებას, ბიზნეს-პროცესების ოპტიმიზაციას, ბაზრის კვლევას და ანალიზს, ფინანსური და კომერციული საქმიანობის აუდიტს, ვეხმარებით კლიენტებს ფინანსურ დაგეგმვასა და ბიუჯეტირებაში, შეფასებაში, ინვესტიციების ანალიზსა და რისკების მართვაში.

ჩვენი გამოცდილება სფეროების და ინდუსტრიების მიხედვით

ინდუსტრიები

სერვისები

  ფინანსური მომსახურება   ორგანიზაციის განვითარება
  ენერგეტიკა   ბიზნეს ანალიტიკა
  HORECA   ფინანსური კონსულტაცია
  საცალო და საბითუმო ვაჭრობა   HR საკონსულტაციო სერვისები
  სოფლის მეურნეობა   რისკების მართვა
  სხვა სექტორები   პროექტის მართვა და ქოუჩინგი
  

ინდუსტრიები

  ფინანსური მომსახურება
  ენერგეტიკა
  HORECA
  საცალო და საბითუმო ვაჭრობა
  სოფლის მეურნეობა
  სხვა სექტორები

სერვისები

  ორგანიზაციის განვითარება
  ბიზნეს ანალიტიკა
  ფინანსური კონსულტაცია
   HR საკონსულტაციო სერვისები
  რისკების მართვა
  პროექტის მართვა და ქოუჩინგი